Istorijat CUOGSRU skladu sa Zakonom o udruženjima na inicijativu devet lokalnih i okružnih udruženja odgajivača goveda simentalske rase 13. aprila 2011. godine je održana osnivačka Skupština Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase na kojoj je Osnivačka Skupština jednoglasno usvojila Osnivački akt centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase.

Nakon usvajanja osnivačkog akta, CUOGSR je podnelo zahtev Agenciji za privredne registre Beograd, za registraciju udruženja sa naznakom da želi da se regisruje kao Savez udruženja odgajivača goveda sa teritorije Republike Srbije. Rešenje o upisivanju CUOGSR kao savez udruženja, Agencija za privredne registre je donela 23. septembra 2011. godine, zavedeno pod brojem BU24529/2011.

Tokom pet godina svoga postojanja CUOGSR imalo je sledeće aktivnosti: predstavnici CUOGSR-a su učestvovali u razgovorima sa organizatorima međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se održava svake godine u Novom Sadu, sa ciljem da se poboljšaju uslovi smeštaja i ishrane grla koja se izlažu na ovoj manifestaciji, i unapredi način njihovog predstavljanja i ocenjivanja. CUOGSR ima veoma značajan doprinos u održavanju ove manifestacije, kako po broju goveda koja članice CUOGSR izlažu iz godine u godinu, tako i po osvojenim medaljama i peharima.
Radi poboljšanja i unapređenja govedarske proizvodnje u Srbiji, razvijanja takmičarskog duha među farmerima, ali i javnog pokazivanja kvaliteta naših grla, CUOGSR je organizovalo 1. nacionalnu izložbu krava simentalske rase, koja je održana u Kruševcu 3.oktobra 2015. godine. Na ovoj izložbi je učestvovalo 13 udruženja odgajivača simentalske rase goveda iz 11 opština. Izloženo je preko 120 kvalitetnih priplodnih grla simentalske rase, podeljenih u 3 kategorije: junice, prvotelke i krave. Osim toga, iz godine u godinu učestvujemo u organizovanju regionalnih, opštinskih, i lokalnih izložbi krava simentalske rase. U cilju edukacije naših članova, ali i edukacije odgajivačkih organizacija, CUOGSR je bilo suorganizator Seminara osnovnih odgajivačkih organizacija u Vrnjačkoj banji 2013, Borskom Jezeru 2014, Zrenjaninu 2015, kao i Kladovu 2017 godine.
Značajan akcenat u našem radu stavljen je i na organizovanje stručno-studijskih putovanja u Švajcarsku, Austriju, Nemačku, Mađarsku, Češku, Italiju, Poljsku, Francusku u cilju upoznavanja sa sistemom selekcije i oplemenjivanja u govedarstvu, odgajivačkim ciljevima i programima, o sistemu kontrole mlečnosti i performans-testiranju, odgajivačkih udruženja, centrima za veštačko osemenjavanje, itd.
U 2016. godi ni CUOGSR počelo je da izdaje bilten (časopis) pod naslovom Naš simentalac. Časopis izlazi 4 puta godišnje i namenjen je odgajivačima goveda simentalske rase i svim ljudima koji su na bilo koji način povezani sa govedarstvom.
Bez obzira na trenutnu zastupljenost simentalske rase goveda, želja nam je da u Centralnom udruženju odgajivača goveda simentalske budu podjednako zastupljenje sve teritorijalne oblasti Srbije sa istim zadatkom: širenje simentalske rase goveda i povećanje konkurentnosti te rase.
Sledeći zadatak je usmeren na nastojanje da se zaustavi dalji pad govedarstva Srbije i poboljša iskorišćavanje opštih uslova (počev od tradicije pa sve do mogućih plasmana govedarskih proizvoda u izvozu) sve do pozitivnih uticaja na očuvanje plodnosti zemljišta, većeg stepena zaposlenosti i sve većeg stepena prerade osnovnih proizvoda govedarstva. Takav veoma složen zadatak treba ozbiljno sagledati za rok od najmanje 5 - 10 godina kao osnovu za priključenje onim zemljama u EU, koje danas važe za najuglednije u govedarstvu.
Izuzetno važno je da se u narednom periodu nastavi sa formiranjem lokalnih i regionalnih udruženja odgajivača goveda simentalske rase, sa stvaranjem kvalitetne pretpostavke za organizovaniji rad kroz delovanje udruženja preko CUOGSR na nacionalnom nivou. Značaj udruživanja poljoprivrednih proizvođača, između ostalog, je upravo u mogućnosti da bolje i efikasnije ostvaruju svoja prava u odnosu na državu.