Generalni sekretar - dipl. inž. Dragan Nikšić

Datum rođenja: 09.10.1984.
Mob: 064 2907 438
E-mail: draganniksic84@gmail.com

OBRAZOVANJE


1999-2003: Gimnazija “Sava Šumanović”, Šid - Opšti smer

2003-2009: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu - Smer stočarstvo

2009: Student treće godine doktorskih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu - Modul: Zootehnika

RADNO ISKUSTVO


2009. - Institut za stočarstvo - Zemun

• 07.06.2010. - izabran u zvanje Istraživač pripravnik
• 07.02.2012. - izabran u zvanje Istraživač saradnik u kojem sam i sada
• Učešće u dva biotehnička projekta od nacionalnog značaja
• Autor i koautor preko 45 radova u vodećem nacionalnom časopisu kao i koautor radova u međunarodnim časopisima iz oblasti stočarstva, pre svega govedarstva
• Oblast istraživanja: Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Govedarstvo, Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja
• Učesnik na više Međunarodnih kongresa iz oblasti poljoprivrede
• Rad u glavnoj odgajivačkoj orgaizaciji na poslovima selekcije i matične evidencije goveda
• Koordinator osnovnih odgajivačkih organizacija na terenu radi kontrole sprovodjenja glavnog odgajivačkog programa
• Predavač na više seminara odgajvačkih organizacija Srbije
• Učestvovao u odabiru grla za Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu
• Predavač na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2011. godine
• Član komisije na mesnim i regionalnim izložbama goveda u Srbiji
• Od 2011. do 2015. član i tehniči saradnik Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase
• Od 2015. izabran za generalnog sekretara Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase
• 2015. - Obuka o radu sa oglednim životinjama, Institut za stočarstvo, Beograd
• 2015. - Obuka o IPARD projektima, Opština Šid
• 2015. - Obuka o IPARD projektima, Narodna skupština Republike Srbije, Beograd
• 2015. - Obeležavanje domaćih životinja, Institut za stočarstvo, Beograd
• Od 2016. glavni i odgovorni urednik časopisa „Naš simentalac”
• 2017. - godine predao doktorsku disertaciju sa temom: „Reproduktivne i proizvodne osobine i genetski polimorfizam κ-kazeina i β-laktoglobulina domaće i uvežene populacije krava simentalske rase“
• Od 2016. član Društva genetičara Srbije
• 2016. godine bio učesnik „The Cochran Fellowship Program“ sa temom „Razvoj udruženja u industriji prerade i proizvodnje hrane“, Lubbock, Teksas
• Učestvovao na stručno studijskim putovanjima u Austriju 2013, Mađarsku 2014, Češku 2015 godine