Članarina 2018.


Kao i svake godine Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase objavljuje visinu članarine za narednu godinu.

Skupština CUOGSR je krajem 2018. godine donela odluku o visini članarine i odlučila je da ona ostane nepromenjena, odnosno potpuno ista kao i u prethodnim godinama.

Puna članarina CUOGSR-a za 2019. godinu iznosi 15.000 dinara, za sva Udruženja članice. Sve članice CUOGSR dužne su da istu izmire do 31.03.2019. godine.
Članarina se uplaćuje isključivo preko računa CUOGSR: 160-363091-16

Članice koje su primljene u tekućoj godini, sa plaćanjem članarine počinju u narednoj godini.