Akta


> Zapisnik sa osnivačke skupštine 13.4.2011.

> Pristupnica udruženju CUOGSR


U skladu sa odredbama čl.10 ,11. i 12. Zakona o udruženjima («Službeni glasnik» RS broj 51./09) na osnivačkoj supštini održanoj 13.04.2011. usvojen je sledeći

S T A T U T
CENTRALNOG UDRUŽENjA ODGAJIVAČA GOVEDA SIMENTALSKE RASE

Opšte odredbe
Član 1.

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase osnovano je kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino nedobitno udruženje, čiji su osnivači lokalna i regionalna udruženja odgajivača goveda, predstavnici kolektivnih članova (farmi, V.O. centara, polj. Instituta) a cilj udruženja je unapređenje govedarstva i razvijanje odgajivačkog, takmičarskog i radnog duha.

Naziv i sedište
Član 2.

Naziv udruženja je Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase, skraćeni naziv CUOGSR.
Udruženje ima sedište u prostorijama Instituta za stočarstvo Beograd Zemun, Autoput Beograd Zagreb 16., opšina Zemun.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Pravni položaj
Član 3.

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase ima sopstvenu upravljačku i finansijsku suverenost (samostalnost). Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase je pravno lice sa svim pravima i obavezama koje ima na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta. Nadležnost njegovog rada je zastupanje interesa svih članova CUOGSR.

Pečat i štambilj
Član 4.

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase ima pečat okruglog oblika prečnika 32 mm na kojem piše: Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase.
U sredini pečata je stilizovan lik glava krave i bika. Ispod glave krave i bika je ispisano ˝ CUOGSR ˝, po obodu je napisan tekst ˝ Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase ˝.
Štambilj je pravougaonog oblika sa natpisom ˝ Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase ˝, s brojem i datumom.
Tekst pisan ćirilicom.

Zadaci i ciljevi SUOGSRS
Član 5.

Zadaci CUOGSR su: zastupanje interesa lokalnih i regionalnih članica udruženja odgajivača goveda i predstavnika kolektivnih članova sprovođenjem Zakona o stočarstvu, sprovođenjem glavnog odgajivačkog programa za simentalsku rasu, realizovanjem programa razvoja i unapređenje stočarstva u Republici Srbiji.

Ciljevi Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase su:

1) učešće u posredovanju u vezi sa finansiranjem poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Republike Srbije iz sredstava međunarodnih organizacija, finansijskih institucija, kao i domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

2) podsticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima, radi finansiranja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa strateškim planovima i programima.

3) Rad prema opšte važećim pravilima pri izradi strategije, planova i preporuka iz odgajivanja, selekcije, reprodukcije, ishrane, držanja, organizacije i plasmana govedarske proizvodnje.

4) Sprovođenje Zakona o stočarstvu, sprovođenje glavnog odgajivačkog programa za simentalsku rasu, realizovanjem programa razvoja i unapređenje stočarstva u Republici Srbiji;
• vodi glavnu matičnu evidenciju goveda simentalske rase na teritoriji Republike Srbije;
• izdaje pedigre i uverenje o poreklu i druge zootehničke dokumente i vodi evidenciju o njima;
• vrši kontrolu proizvodnih sposobnosti priplodnih domaćih životinja;
• vrši procenu priplodne vrednosti domaćih životinja;
• vrši rangiranje i klasiranje priplodnih domaćih životinja;
• izrađuje plan korišćenja i distribucije sperme kvalitetnih priplodnih domaćih životinja;
• vodi evidenciju osnovnih odgajivačkih organizacija;
• vodi evidenciju odgajivača kvalitetnih priplodnih domaćih životinja;
• izrađuje stručna uputstva za sprovođenje glavnog odgajivačkog programa za simentalsku rasu;
• kontroliše primenu propisanih metoda i postupaka za sprovođenje glavnog odgajivačkog programa za simentalsku rasu.

5) Planiranje i marketing prilikom prodaje ili kupovine kvalitetnih
priplodnih goveda u zemlji i inostranstvu.

6) Organizovanje izložbi goveda u zemlji i stvaranje uslova za njih.

7) Priprema, podsticanje i izdavanje publikacija i naučnih radova.

8) Organizovanje savetovanja, predavanja i stručnih ekskurzija.

Kontakti i saradnja
Član 6.

Radi ostvarenja svojih ciljeva CUOGSR uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
CUOGSR može pristupiti međunarodnim udruženjima za uzgoj goveda simentalske rase, o čemu odluku donosi Skupština.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa Zakonom.

Članstvo
Član 7.

CUOGSR čine lokalna i regionalna Udruženja koja prihvataju ciljeve i Statut CUOGSR. Članstvo se vrši podnošenjem prijave za učlanjenje Upravnom odboru CUOGSR, na osnovu preporuke jednog od članova udruženja.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsedništvo CUOGSR.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice od strane CUOGSR, kojom se prihvataju prava i obaveze predviđene opštim aktima CUOGSR.

Članstvo čine:

1. Redovni članovi- lokalna i regionalna Udruženja koja u celosti učestvuju u radu CUOGSR, a koja u Skupštini i organima CUOGSR predstavljaju njihovi predstavnici.

2. Počasni članovi- članstvo stečeno posebnim zaslugama u unapređenju govedarstva u Republici Srbiji. Njih imenuje Skupština na predlog Predsdeništva. Počasni članovi su oslobođeni plaćanja članarine.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana.
Odluku o prestajanju članstva donosi Skupština, na predlog Predsedništva.

Prava i obaveze članova
Član 8.

Član ima pravo da:

- ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva CUOGSR.
- neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa CUOGSR.
- bira i da bude biran u organe i druga radna tela CUOGSR.
- bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima CUOGSR.

Član je dužan da:

- aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva CUOGSR.
- učestvuje u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima CUOGSR
- plaća članarinu.
- obavlja druge poslove koje mu poveri Predsedništvo.
- poštuje Statut CUOGSR, poslovne odredbe, zaključke Organa CUOGSR i važeće odredbe Zakona o stočarstvu Republike Srbije,

Prestanak članstva
Član 9.

Članstvo u CUOGSR u prestaje:

a) prestankom rada Udruženja,
b) slobodnim istupom,
c) brisanjem, (brisanje nekog člana vrši Predsedništvo, ako ovaj kasni sa uplatama članarine ili drugih davanja, i pored dve opomene, duže od dva meseca; obaveza plaćanja zaostalih davanja ostaje na snazi).
d) Isključenjem: Odluku o izključenju donosi Predsedništvo 2/3 većinom glasova prisutnih članova ukoliko član Udruženja nepoštuje preuzete obaveze prilikom članstva,odnosno svojim članstvom štetno deluje na udruženje. Član udruženja ima pravo žalbe na odluku Predsedništva u roku od 30 dana Komisiji za sporove.
Komisija za sporove se sastoji od 3 člana i iste bira Predsedništvo. Član udruženja je u obavezi da izmiri sve obaveze vezane za članstvo do dana izključenja.

Isključenje može da usledi od strane Predsedništva i u sledećim slučajevima:
a) ako član ne ispunjava svoje obaveze prema Statutu, i pored predhodnih opomena,
b) ako se grubo povredi interes CUOGSR,
c) ako svojim ponašanjem štete ugledu CUOGSR.

Organi CUOGSR
Član 10.

Organi CUOGSR su Skupština, Predsedništvo, Upravni odbor.

Skupština CUOGSR
Član 11.

Skupštinu Udruženja čini po jedan predstavnik svakog lokalnog i regionalnog udruženja. Skupština bira predsednika i zamenika čiji mandat traje 4 godine.
Skupština se redovno sastaje najmanje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Predsedništva, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Skupština:

1. donosi plan i program rada CUOGSR
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune statuta i druge akte CUOGSR
3. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora CUOGSR
4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj CUOGSR
5. bira i razrešava članove Predsedništva CUOGSR
6. bira i razrešava članove Upravnog odbora CUOGSR
7. bira predsednika i zamenika predsednika skupštine CUOGSR
8. donosi odluku o statusnim promenama i prestanku rada CUOGSR
9. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
10. donosi i druge odluke u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima.

Predsednik Skupštine saziva sednice Skupštine CUOGSR, potpisuje opšta akta, odluke i zaključke koje donosi Skupština i stara se o sprovođenju Statuta i svih odluka i zaključaka Skupštine CUOGSR.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Kod Skupštine svi prisutni članovi imaju pravo glasa. Svaki član sa pravom glasa ima jedan glas. Prenos prava glasa na nekog drugog člana je dozvoljeno putem pismenog izjašnjavanja, pri čemu svaki prisutni član ima pravo samo na jedno punomoćje.
O radu Skupštini se vodi zapisnik, koji mora obavezno da sadrži: dnevni red, priloge, odluke, primedbe,predloge.
Ovaj zapisnik potpisuje, zapisničar i predsednik ili zamenik predsednika Skupštine.
Odluke su punovažne ako su donete prostom većinom glasova.

Predsedništvo
Član 12.

Predsedništvo je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom.
Predsedništvo ima sedam članova, koje bira i opoziva Skupština.
Predsedništvo iz reda svojih članova bira predsednika i generalnog sekretara na prvoj konstutivnoj sednici.
Predsednika Predsedništva predstavlja i zastupa CUOGSR u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Generalni sekretar je ovlašćen da u odsustvu predsednika Predsedništvo, zastupa CUOGSRi potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime CUOGSR.
Mandat članova Predsedništva traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Poslovi predsedništva
Član 13.

Predsedništvo:

1. rukovodi radom CUOGSRizmeđu dve sednice Skupštine donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva SUOGSRS:
2. organizuje redovno obavljanje delatnosti SUOGSRS
3. poverava posebne poslove pojedinim članovima
4. donosi finansijske odluke
5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje tri člana CUOGSRi priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupština na usvajanje.
6. imenuje Komisiju za sporove.
7. donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom i statutom.
Predsedništvo punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Članovi Predsedništva se biraju na Skupštini.
Zastupanje nekog člana Predsedništva nije mooguće. Član Predsedništva ukoliko želi da istupi iz Predsedništva pre isteka mandata, podnosi pismeni zahtev Predsedništvu. Ako celo Predsedništvo podnese ostavku, ono predlaže sazivanje Skupštine radi izbora novog Predsedništva i donosi odluke iz svoje nadležnosti do izbora novog Predsedništva.
Predsedništvo ima pravo da kooptira novog člana Predsedništva na mesto nekog, koji je istupio, pri čemu naknadno zahteva saglasnost Skupštine. Predsedništvo se sastaje po potrebi, ali najmanje 3 puta godišnje pismenim sazivanjem predsednika ili generalnog sekretara, u izuzetnim slučajevima može i usmeno uz davanje obrazloženja.
Na svakoj sednici Predsedništva se vodi zapisnik, koga potpisuje predsednik i zapisničar. Predsedništvo ima pravo odlučivanja ako su svi članovi uredno pozvani i ako je prisutno najmanje polovina od njih. Odlučivanje Predsedništva CUOGSRmože u izuzetnim slučajevima da bude pismenao.

Upravni odbor
Član 14.

Upravni odbor kontroliše finansijsko poslovanje CUOGSR i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Predsedništvo.
Upravni odbor ima pet člana koje bira Skupština.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika Upravnog odbora na prvoj konstutivnoj sednici.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Upravni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
Način sticanja imovine udruženja (finansiranje CUOGSR)

Član 15.

Potrebna sredstva Udruženja se prikupljaju:

- Prilozima članica, čija se visina godišnje utvrđuje preko redovnih skupština članica
(članarine)
- Dobrovoljnih priloga
- Donacija.
- Poklona (u novcu ili naturi)
- Finansijskih subvencija
- I na drugi zakonom dozvoljeni način
- Izdavanjem i prodajom knjiga, brošura i drugih publikacija.
- Pribavljanjem sredstva od kotizacija i drugih oblika obrazovanja iz oblasti odgajivanja
i selekcije goveda.
- Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo
za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove rada Udruženja

Javnost rada CUOGSR
Član 16.

Rad Udruženja je javan.
Predsedništvo se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima udruženja, neposredno ili putem internih publikacija odnosno putem saopštenja za javnost.
Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansiske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.
Godišnji obračun i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Prestanak rada CUOGSR
Član 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i drugima slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se odlukom Skupštine a u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Prelazne i završne odredbe
Član 18.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine CUOGSR, a primenivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

P R E D S E D N I K
dr Vlada Pantelić